YESSENOV UNIVERSITY базасында дәстүрлі «Жазғы мектеп-2024»  басталды

 2024жылдың10маусымынан бастап үздіксізбілім беру институты «Ғылымиәлеуетті дамыту»,«Оқу-әдістемелікжұмыс»,«IT-технологиялар»және«Тәрбиежұмысыментәлімгерлікдағдыларындамыту»бағыттары бойынша ЖОО-ның профессор-оқытушыларқұрамыүшін«Жазғымектеп-2024» жобасын іске қосты.

Мектептіңмақсаты-оқытушылардыңкәсібидамуыүшіналаңқұру, білім беру саласындатәжірибежәнебілімалмасу.

Жыл сайынғыоқыту2024жылдың10-21 маусым күндері аралығында офлайнформатта «ScopusжәнеScienceDirectбазаларыменжұмыс:жариялаужәнеиндекстеупроцесі»,«Маңғыстаутопонимиясы – тарихайнасы»,«Тәрбиежұмысыментәлімгерлікдағдыларындамыту»,«Білім беру процесінде жасанды интеллектті пайдалану»және«Оқу процесін оңтайландыру және педагогикалық қызметті қолдау үшін жасанды интеллект көмекшілерін енгізу»тақырыптарыбойынша жоспарланды.Жобааясындаоқытушыларбілім алушыларды оқытуда заманауитехнологияларды,әдістемелерменәдістерді оқып, қолданады.

Семинар жаттықтырушылары оқытудың 2 аптасы ішінде заманауи құралдардың креативті тәсілдерін қолдана отырып, дәріс және практикалық сабақтар өткізетін болады. Офлайн форматта 300-ге жуық ПОҚ тренингтер мен дискуссиялармен, презентацияларды көрумен, сөз сөйлеумен және тәжірибе алмасумен түрлі оқу бағыттарына белсенді қатысады. «Жазғы мектеп-2024» бағдарламасы жоғары деңгейде өтуде. Тыңдаушылар оқыту сапасына толығымен қанағаттанып, оқуға қуанышпен қатысуда.