Бос лауазым

«Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар кеңесі Манғыстау облысы, Ақтау қаласы, 32 шағынаудан мекенжайында орналасқан «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Президент-ректоры бос лауазымына конкурс жариялайды.

Қызметтің негізгі мәні жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.

Қызметтің мақсаты ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу, оқыту, сондай-ақ ғылыми әлеуетті дамыту және әзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің болуы; тиісті салалардағы білім беру ұйымдарында және (немесе) уәкілетті органдарда басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.

Байқауға келесі тұлғалар жіберілмейді:

1) жиырма бес жастан кіші;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;

3) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адамдар;

4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрған адамдар;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

Конкурсқа қатысу үшін уәкілетті органға келесі құжаттар қағаз және электрондық түрде ұсынылады:

1) нысан бойынша өтініш (Скачать);

2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) 3х4 үлгідегі түрлі түсті суретпен 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі (Скачать);

4) жоғары оқу орнын дамыту бағдарламасы;

5) білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшаларын салыстырып тексеру үшін көшірмелеріне қоса түпнұсқаларын ұсыну

6) жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша кадр қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

7) № 086/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

9) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;

10) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға тыйым салудың жоқтығын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Байқаудың өтетін күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, «Министрліктер үйі», 11 кіреберіс, ҚР Білім және ғылым министрлігінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім Департаментіне (каб. 643) жіберу керек, телефон: 8 (7172) 74-27-25, 74-25-22, m.izbasar@edu.gov.kz.

В университет Есенов объявляется конкурс на позицию Руководителя Международного офиса.

Основные обязанности:

1) Руководство и координация работы сотрудников отдела.

2) Согласование и координация работы факультетов/школ, кафедр и подразделений по организации международного сотрудничества и внешних связей, инициация и поддержка грантовых и других проектов.

3) Осуществление перспективного планирования международной деятельности, руководство подготовкой планов и договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями.

4) Согласовывание и организация юридического оформления долгосрочных и других соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

5) Осуществление контроля за выполнением планов, программ и договоров о международном сотрудничестве; отслеживание результатов и эффективности международного сотрудничества и внешних связей; прогнозирование необходимых затрат на обеспечение внешних связей университета на основе договоров, планов и программ.

6) Составление отчетов по вопросам международной деятельности и внешних связей университета; разработка предложений по их развитию и совершенствованию.

7) Организация сбора, анализ и распространение информации о формах и методах международной деятельности вузов, о фондах и организациях, представляющих гранты для международного сотрудничества; осуществление методической помощи по вопросам подготовки, оформления и подачи документов на получение  грантов, стипендий и стажировок международных фондов, организаций и программ.

8) Организация приема представителей и делегаций зарубежных вузов в соответствии с имеющимися положениями и инструкциями, осуществление переписки с зарубежными потенциальными и действительными партнерами, обеспечение подписания протоколов и договоров о международном сотрудничестве.

9) Рекламное обеспечение международной деятельности университета в средствах массовой коммуникации, в сети Интернет, в публикациях другого типа.

10) Организация конференций по развитию международного и межвузовского сотрудничества.

11) Подбор студентов, магистрантов/докторантов и преподавателей для командирования за границу, по приему иностранных студентов, стажеров, преподавателей, командируемых в университет.

Квалификационные требования и необходимые навыки:

Степень магистра, опыт работы в сфере международных отношений или другой релевантный, владение английским языком на уровне не ниже B2, навыки управления командой людей, координации их деятельности.

 

В университет Есенов объявляется конкурс на позицию Руководителя Центра развития образовательных ресурсов.

Основные обязанности:

1) Руководство и координация работ по созданию и развитию электронной информационно-образовательной среды университета Есенов.

2) Выявление потребностей кафедр и образовательных программ в создании электронных учебно-методических комплексов и их элементов, необходимых для организации дистанционного обучения.

3) Общий контроль за работой обучающихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде, выявление на основе обратной мвязи и мониторинга областей, где необходимы изменения и улучшения.

4) Пропаганда отечественных и зарубежных достижений в области онлайн обучения, передового опыта внедрения учебного онлайн и видео контента.

5) Подготовка предложений по развитию и внедрению технологий онлайн обучения в учебный процесс.

6) Организация консультаций по разработке онлайн и видео контента.

7) Разработка учебных программ и подготовка специалистов в области создания онлайн и видео контента.

Квалификационные требования и необходимые навыки:

Высшее (или послевузовское) образование в области компьютерных и информационных систем; опыт работы в организациях образования или по специальности не менее 3 лет, умение делится и передавать знания и навыки подопечным, лидерские качества.

Yessenov university төмендегі факультет декандары мен декан орынбасарларының бос лауазымдарына конкурс жариялайды:

1) Білім беру мектебі

Декан

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан

Ғылым және зерттеу жөніндегі вице-декан

Студенттермен жұмыс және қоғаммен байланыс жөніндегі вице-декан

2) Бизнес және құқық факультеті

Декан

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан

Ғылым және зерттеу жөніндегі вице-декан

3) Ғылым және технологиялар факультеті

Декан

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан

Ғылым және зерттеу жөніндегі вице-декан

4) Инжиниринг факультеті

Декан

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан

Ғылым және зерттеу жөніндегі вице-декан

5) Туризм және тілдер факультеті

Декан

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан

Ғылым және зерттеу жөніндегі вице-декан

6) Теңіз академиясы

Директор

Конкурсқа қатысу үшін cv@yu.edu.kz электрондық поштасына төмендегі тізім бойынша құжаттарды жіберу қажет. Хат тақырыбында қай лауазым және факультет атауын белгілейсіз:

1) түйіндеме;

2) жоғары білім туралы диплом, дипломға қосымша, ғылыми/академиялық дәрежесін, ғылыми атағын (бар болған жағдайда) растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі, егер шел тілдерінде болса аудармасы қажет;

3) қайта дайындық және біліктілікті арттыру туралы сертификаттар (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда өткен);

4) халықаралық сертификаттауды растайтын құжаттардың көшірмесі (бар болған жағдайда);

5) ғылыми жұмыстар, басылымдар, өнертабыстар және ғылыми мақалалар тізімі (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда шыққан);

6) соттылығының болмауы туралы анықтама ;

7) жеке кәсіптік даму жоспары (1 жылға);

8) факультет/мектептің стратегиялық даму жоспарының жобасы бойынша презентация.

ДЕКАН лауазымының біліктілігіне қойылатын талаптар:

жоғары білімі, ғылым докторы немесе ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі, не болмаса ғылыми атағы және білім ұйымдарында басшы қызметтегі немесе мамандығы бойынша еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы, білім берудегі менеджмент біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» , «Ғылым туралы» , «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», “ҚР тілдер туралы” Заңдарын, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарттарын;
— білім беру жүйесін басқарудың теориясы мен әдістерін,
— оқу жоспарлар жасалуының тәртібін,
— оқу жұмысы бойынша құжаттарды жүргізі ережелерін,
— педагогика, психологияны,
— студенттерді оқыту және тәрбиелеу түрлері мен әдістерін,
— өз саласы бойынша негізгі ғылыми мәселелерін,
— кадрларды қайта даярлау және біліктілікті арттыру бойынша қазіргі нормативтік құжаттарды,
— білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын,
— экономика, еңбек туралы заңнама негіздерін,
— Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын.

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-декан лауазымының біліктілігіне қойылатын талаптар:

жоғары білімі, ғылыми/академиялық дәрежесі, білім ұйымдарында басшы қызметтегі немесе мамандығы бойынша еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» , «Ғылым туралы» , «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», “ҚР тілдер туралы” Заңдарын, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарттарын;
— білім беру жүйесін басқарудың теориясы мен әдістері,
— оқу жоспарлар жасалуының тәртібі,
— оқу жұмысы бойынша құжаттарды жүргізу ережелері,
— педагогика, психология,
— студенттерді оқыту және тәрбиелеу түрлері мен әдістері,
— өз саласы бойынша негізгі ғылыми мәселелер,
— білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын,
— экономика, еңбек туралы заңнама негіздерін,
— Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын.

Ғылым және зерттеу жөніндегі вице-декан лауазымының біліктілігіне қойылатын талаптар:

жоғары білімі, ғылыми/академиялық дәрежесі, білім ұйымдарында басшы қызметтегі немесе мамандығы бойынша еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» , «Ғылым туралы» , «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», “ҚР тілдер туралы” Заңдарын, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарттарын;
— зерттеу жұмыстарын жүргізудің ғылыми әдістерін,
— ғылыми жұмысты жоспарлау тәртібін,
— ғылыми жұмыс бойынша құжаттарды жүргізу және есеп жасау ережелерін,
— басылымдар, мақалалардың рәсімделуін және шығуының ережелерін,
— ғылыми конференциялар ұйымдастыру және өткізу тәртібін,
— ғылым магистрлер мен докторларын дайындау жүйесін,
— гранттарға өтінім құжаттарын рәсімделу тәртібін,
— ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізуге келісім-шарттардың жасалу тәртібін,
— білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын,
— экономика, еңбек туралы заңнама негіздерін,
— Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын.
Зерттеу гранттарына өтінімдер жазу тәжірибесі болғаны жақсы. 3 тілде жоғары деңгейде жазып және сөйлесіп білуі, потенциалды серіктестермен қарым-қатынасты дамытып білуі жұмысында қажет болады.

Студенттермен жұмыс және қоғаммен байланыс жөніндегі вице-декан лауазымының біліктілігіне қойылатын талаптар:

жоғары білімі, ғылыми/академиялық дәрежесі, білім ұйымдарында басшы қызметтегі немесе мамандығы бойынша еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» , «Ғылым туралы» , «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», “ҚР тілдер туралы” Заңдарын, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарттарын;
— педагогика, психологияны,
— студенттерді дамыту және оқытудың заманауи әдістерін,
— білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын,
— экономика, еңбек туралы заңнама негіздерін,
— Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын.
Коммерциялық емес ұйымдар, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік органдармен жұмыс жасаған, мәдениаралық ортада тәжірибесі бар адамды іздейміз.

Біз туралы

Yessenov университеттің мақсаты Қазақстан Республикасына бәсекеге қабілетті және креативті ұрпақты жетілдіру және сапалы ғылым-білім беру қызметін жүзеге асыратын Каспий маңы өңірлік ғылым-білім беру хабын құру.

Университет құрылған сәтінен бастап Маңғыстау өңірінің мұнай-газ саласының, экономикасының, білім-беру жүйесінің ауқымды дамуларына жан-жақты ықпал етіп, зор үлесін қосып келеді. Жақын болашақта Каспий маңы өңірлік білім, ғылым мен мәдениеттің жоғары беделді және танымал, жетекші орталығы болуға ұмтылудамыз.

Профессор-оқытушылар құрамның бос лауазымдар орындарына конкурсқа қатысу үшін төмендегі тізім бойынша cv@yu.edu.kz электрондық пошта мекен-жайына хат тақырыбына ҚАЙ МЕКТЕП/ФАКУЛЬТЕТ және ҚАЙ КАФЕДРАҒА тапсырып жатырғаныңызды 19.06.2020 дейін жазып жіберуіңіз міндетті:

Университетте 2019-2020 оқу жылы жұмыс жасаған қызметкерлерге арналған тізім:

1) YU ректорының атына өтініш; ЖҮКТЕУ

2) түйіндеме;

3) ғылыми дәрежесін, ғылыми атағын (бар болған жағдайда) растайтын құжаттар;

4) қайта дайындық және біліктілікті арттыру туралы сертификаттар (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда өткен);

5) ғылыми жұмыстар, басылымдар, өнертабыстар және ғылыми мақалалар тізімі (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда шыққан);

Ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиет, басылымдар, мақалалар түпнұсқаларын конкурстық комиссиямен сұхбат кезінде өзіңізбен бірге болуы тиіс.

6) халықаралық сертификаттауды растайтын құжаттар (бар болған жағдайда);

7) соттылығының болмауы туралы анықтама;

8) наркологиялық ұйымның есебінде тұрмайтындығы туралы анықтама;

9) психоневрологиялық ұйымның есебінде тұрмайтындығы туралы анықтама;

10) жеке перспективалық (келешекке арналған) жұмыс жоспары (1 оқу жылға);

11) жеке кәсіптік даму жоспары (1 жылға);

12) оқытатын пәндердің біреуі бойынша оқытуға арналған материалдар (презентация/онлайн курс бейне жазбасы, құралдар) дайындап келу;

13) декан/декан орынбасары/кафедра меңгерушілер үшін – факультет немесе кафедраның стратегиялық даму жоспарының жобасы бойынша презентация.

Университеттен тыс конкурсқа қатысатын адамдарға арналған құжаттар тізімі:

1) Ректордың атына өтініш; ЖҮКТЕУ

2) түйіндеме;

3) ҚР азаматының жеке куәлігі немесе паспорты (тұруға ықтиярхат, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, оралман куәлігі);

4) жоғары білім туралы диплом, дипломға қосымша, ғылыми дәрежесін, ғылыми атағын (бар болған жағдайда) растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі, егер шел тілдерінде болса аудармасы қажет;

5) қайта дайындық және біліктілікті арттыру туралы сертификаттар (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда өткен);

6) халықаралық сертификаттауды растайтын құжаттардың көшірмесі (бар болған жағдайда);

7) ғылыми жұмыстар, басылымдар, өнертабыстар және ғылыми мақалалар тізімі (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда шыққан);

Ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиет, басылымдар, мақалалар түпнұсқаларын конкурстық комиссиямен сұхбат кезінде өзіңізбен бірге болуы тиіс.

8) медициналық кітапша, флюорография ;

9) соттылығының болмауы туралы анықтама ;

10) наркологиялық ұйымның есебінде тұрмайтындығы туралы анықтама ;

11) психоневрологиялық ұйымның есебінде тұрмайтындығы туралы анықтама;

12) жеке кәсіптік даму жоспары (1 жылға);

13) оқытатын пәндердің біреуі бойынша оқытуға арналған материалдар (презентация/онлайн курс бейне жазбасы, құралдар) дайындап келу;

14) декан/декан орынбасары/кафедра меңгерушілер үшін – факультет немесе кафедраның стратегиялық даму жоспарының жобасы бойынша презентация.

БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ
Білім беру бағдарламасы Кафедра меңгерушісі Ғылыми-педагогикалық лауазымдарға бос орындар
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ КАФЕДРАСЫ
Тарих 1 15
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Педагогика және психология 1 20
ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕ КАФЕДРАСЫ
Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 1 5
ДЕНЕ ТӘРБИЕ КАФЕДРАСЫ
Дене шынықтыру және спорт 1 15
ТУРИЗМ ЖӘНЕ ТІЛДЕР ФАКУЛЬТЕТІ
Білім беру бағдарламасы Кафедра меңгерушісі Ғылыми-педагогикалық лауазымдарға бос орындар
ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Қазақ тілі мен әдебиеті   1   8
Филология
АҒЫЛШЫН ФИЛОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Ағылшын тілі мен әдебиеті 1 11
ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ
Орыс тілі мен әдебиеті 1 19
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ТУРИЗМ КАФЕДРАСЫ
Туризм     1   4
Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Халықаралық қатынастар 5
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯ КАФЕДРАСЫ
Философия, Қоғамға қызмет, Мәдиеттану, Ғылым тарихы мен филисофиясы пәндері 1 16
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ
Білім беру бағдарламасы Кафедра меңгерушісі Ғылыми-педагогикалық лауазымдарға бос орындар
КОМПЬЮТЕРЛІК ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ
Ақпараттық жүйелер     1     16
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Информатика   5
ІРГЕЛІ ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ
Математика   1 10
Физика 8
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАР КАФЕДРАСЫ
Химия       1   1
Химия-биология
Биология 8
География 5
БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
Білім беру бағдарламасы Кафедра меңгерушісі Ғылыми-педагогикалық лауазымдарға бос орындар
ҚАРЖЫ КАФЕДРАСЫ
Қаржы   1 6
Есеп және аудит 6
МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРАСЫ
Менеджмент     1   12
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Маркетинг
MBA 3
ЭКОНОМИКА КАФЕДРАСЫ
Экономика 1 9
ҚҰҚЫҚТАНУ КАФЕДРАСЫ
Құқықтану 1 21
ИНЖИНИРИНГ ФАКУЛЬТЕТІ
ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Геология 1 6
Экология   1   12
Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің кауіпсіздігі
МҰНАЙХИМИЯЛЫҚ ИНЖИНИРИНГ КАФЕДРАСЫ
Мұнай-газ ісі       1       19
Нефтегазовый инжиниринг
Бұрғылау инжинирингі
Газмұнай құбырларын және газмұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану
Органикалық заттардың химиялық технологиясы 10
МАШИНАЖАСАУ КАФЕДРАСЫ
Машинажасау     1     10
Технологиялық машиналар мен жабдықтар
Стандарттау және сертификаттау
ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ КАФЕДРАСЫ
Құрылыс   1   10
Жер кадастрі
ТЕҢІЗ АКАДЕМИЯСЫ
КЕМЕ ЖҮРГІЗУ КАФЕДРАСЫ
Теңіз техника және технологиясы 1 18
КӨЛІК ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА КАФЕДРАСЫ
Электр энергетикасы       1       23
Жылуэнергетика
Көлік, көлік техникасы және технологиялары
Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру