Бос лауазым

«Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» КЕ АҚ 2022-2023 оқу жылына профессор-оқытушылар құрамына жататын педагогикалық қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурс жариялайды:

Опубликовано 07.06.2022

«Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар кеңесі Манғыстау облысы, Ақтау қаласы, 32 шағынаудан мекенжайында орналасқан «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының академиялық қызмет бойынша вице-президенты бос лауазымына конкурс жариялайды.

Қызметтің негізгі мәні университеттің және жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелердің оқу-әдістемелік жұмысына басшылық ету, университеттің ағымдағы және перспективалық жоспарлауды ұйымдастыру, жетекшілік ететін бөлімшелердің оқу және оқу-әдістемелік қызметі бойынша нормативтік құжаттарды дайындауға басшылық ету және орындалуын бақылау, техника мен технологияның ең жаңа жетістіктерін, білім берудегі отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану негізінде ЖОО басқаруды ұйымдастыру болып табылады.

Қызметтің негізгі мақсаты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.

Қызметтің ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу, оқыту, сондай-ақ ғылыми әлеуетті дамыту және әзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің болуы; тиісті салалардағы білім беру ұйымдарында және (немесе) уәкілетті органдарда басшылық лауазымдарда кемінде 3 жыл жұмыс өтілінің болуы.

Байқауға келесі тұлғалар жіберілмейді:

1) жиырма бес жастан кіші;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;

3) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адамдар;

4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрған адамдар;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

Конкурсқа қатысу үшін уәкілетті органға келесі құжаттар қағаз және электрондық түрде ұсынылады:

1) нысан бойынша өтініш;

2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) 3х4 үлгідегі түрлі түсті суретпен 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі;

4) жоғары оқу орнын дамыту бағдарламасы;

5)білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшаларын салыстырып тексеру үшін көшірмелеріне қоса түпнұсқаларын ұсыну

6)жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша кадр қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

7)№ 086/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);

8)мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

9)мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;

10) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға тыйым салудың жоқтығын растайтын құжат.

Кандидаттың жоғары оқу орындарында және/немесе білім беруді басқару органдарында басшы лауазымдарындағы жұмыс өтілі, ғылыми дәрежесінің және/немесе MBA дәрежесінің және/немесе “Болашақ” бағдарламасы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің болуы өзге тең жағдайларда, академиялық қызмет жөніндегі вице-президент лауазымына кандидатты ұсыну үшін басым негіз болып табылады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Байқаудың өтетін күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде корпоративтік хатшыға жеткізу керек: Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, №13-8 кабинет, телефон: 8 (7292) 788-788 (226).

 

Опубликовано 07.06.2022

Вице-президент по исследованиям и развитию

Основным предметом деятельности является:

 • Руководство научно-исследовательской деятельности университета и курируемыми структурными подразделениями в соответствии с нормативно–правовыми актами,
 • Расширение международных, региональных и внутригородских научных связей университета,
 • Организация текущего и перспективного планирования деятельности соответствующих структурных подразделений,
 • Руководство и контроль за подготовкой всей необходимой документации для проведения научно-исследовательской деятельности университета,
 • Организация управления вузом на основе использования прогрессивных форм управления и организации труда, обоснованных норм расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов вуза, обеспечение мер по использованию и развитию профессиональных знаний.

Требования:

 • высшее и послевузовское образование,
 • стаж работы на руководящих должностях в организациях образования и (или) уполномоченных органах в соответствующих сферах не менее 3лет,
 • наличие ученой степени и/или степени MBA и/или послевузовского образования по программе «Болашак» при прочих равных условиях, является преимущественным основанием для рекомендации кандидата на должность вице-президента по исследованиям и развитию.

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы:

 1. заявление в установленной форме;
 2. копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
 3. послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 3х4 в установленной форме;
 4. программа развития (по направлениям деятельности);
 5. копии документов об образовании и приложений к ним с представлением оригиналов для сверки;
 6. копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенная кадровой службой по месту (действующему либо последнему) работы;
 7. медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессионально- консультативное заключение) по форме № 086/у;
 8. справка с психоневрологической организации, выданной не более чем за один год до дня представления документов, в соответствии с законодательством о государственных услугах;
 9. справка с наркологической организации, выданной не более чем за один год до дня представления документов в соответствии с законодательством о государственных услугах;
 10. документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие должности в соответствии с уголовным законодательством.

Условия:

 • Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. Вышеуказанные документы в установленные сроки необходимо представить корпоративному секретарю, адрес: 32 микрорайон, кабинет 13-8.

Ключевые навыки

Руководство коллективом

Административное управление

Организационные навыки

Контроль оформления документов

Умение работать в команде

Научная деятельность

Научные исследования

Опубликовано 07.06.2022

Вице-президент по студенческим делам и связям с общественностью

Основным предметом деятельности является:

 • Руководство учебно-воспитательной деятельности университета и курируемыми структурными подразделениями в соответствии с нормативно-правовыми актами,
 • Обеспечение эффективной организации работы с обучающимися, создание и внедрение новых подходов воспитания и формирования личности,
 • Организация текущего и перспективного планирования деятельности структурных подразделений,
 • Руководство и контроль за подготовкой всей необходимой документации для проведения мероприятий со студентами,
 • Организация работ, направленных на установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между университетом и общественностью,
 • Организация управления вузом на основе использования прогрессивных форм управления и организации труда, обоснованных норм расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов вуза, обеспечение мер по использованию и развитию профессиональных знаний.

Требования:

 • высшее и послевузовское образование,
 • стаж работы на руководящих должностях в организациях образования и (или) уполномоченных органах в соответствующих сферах не менее 3лет,
 • наличие ученой степени и/или степени MBA и/или послевузовского образования по программе «Болашак» при прочих равных условиях, является преимущественным основанием для рекомендации кандидата на должность вице-президента по студенческим делам и связям с общественностью.

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы:

 1. заявление в установленной форме;
 2. копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
 3. послужной список участника конкурса с цветной фотографией размером 3х4 в установленной форме;
 4. программа развития (по направлениям деятельности);
 5. копии документов об образовании и приложений к ним с представлением оригиналов для сверки;
 6. копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенная кадровой службой по месту (действующему либо последнему) работы;
 7. медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профессионально- консультативное заключение) по форме № 086/у;
 8. справка с психоневрологической организации, выданной не более чем за один год до дня представления документов, в соответствии с законодательством о государственных услугах;
 9. справка с наркологической организации, выданной не более чем за один год до дня представления документов в соответствии с законодательством о государственных услугах;

Условия:

 • Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. Вышеуказанные документы в установленные сроки необходимо представить корпоративному секретарю, адрес: 32 микрорайон, кабинет 13-8,.

Ключевые навыки

Руководство коллективом

Административное управление

Организационные навыки

Контроль оформления документов

Умение работать в команде

Организаторские навыки

Организация мероприятий

Деловая коммуникация

Маркетинговые коммуникации

Опубликовано 10.05.2022

 1. Факультет/академия деканы.

Біліктілік талаптары:

1) жоғары білім;

2) ғылыми (академиялық PhD) дәреже немесе MBA дәрежесі немесе Болашақ бағдарламасы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

3) 2 жылдан кем емес басшы қызметте еңбек өтілі;

4) Білім берудегі менеджмент тақырыбында біліктілік арттыру курсын өткені туралы сертификат (куәлік).

 1. Кафедра меңгерушісі.

Біліктілік талаптары:

1) жоғары білім;

2) ғылыми (академиялық PhD) дәреже немесе MBA дәрежесі немесе Болашақ бағдарламасы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

3) 1 жылдан кем емес басшы қызметте еңбек өтілі.

 1. Профессор.

Біліктілік талаптары:

1) жоғары білім;

2) ғылыми (академиялық PhD) дәреже және БҒСБК профессор/доцентінің ғылыми атағы;

3) біліктілік арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік);

4) ғылыми-педагогикалық қызметте 8 жылдан кем емес еңбек өтілі.

 1. Қауымдастырылған профессор (доцент).

Біліктілік талаптары:

1) жоғары білім;

2) ғылыми (академиялық PhD) дәреже; 

3) БҒСБК қауымдастырылған профессордың (доцент) ғылыми атағы;

4) біліктілік арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік);

5) ғылыми-педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес еңбек өтілі.

Ескерту:

«Дене тәрбиесі және спорт» дайындық бағыты бойынша профессор-оқытушылар құрамы үшін:

6) «Спорт шебері» атағы, «ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушы», Олимпиада чемпионы.

7) 1 және 2 дәрежелі капитанның әскери атағы;

8) әскери оқу орындарында және/немесе әскери-теңіз күштерде басшылық құрамда қызметте еңбек өтілі.

 1. Профессор асситенті (аға оқытушы).

Біліктілік талаптары:

1) жоғары білім;

2) академиялық магистр дәрежесі; 

3) біліктілік арттыру курстарынан өткені туралы сертификат (куәлік);

4) ғылыми-педагогикалық қызметте 3 жылдан кем емес еңбек өтілі, соның ішінде  оқытушы қызметінде 2 жылдан кем емес, немесе мамандығы бойынша 5 жылдан кем емес.

 «Дене тәрбиесі және спорт» дайындық бағыты бойынша профессор-оқытушылар құрамы үшін:

5) спорт атағы немесе ҚР мемлекеттік марапаты.

 1. Оқытушы.

Біліктілік талаптары:

1) жоғары білім;

2) академиялық магистр дәрежесі; 

3) мамандығы бойынша 1 жылдан кем емес еңбек өтілі.

 

Жоғарыда көрсетілген бос лауазымдар келесі кафедралар бойынша қажет:

 

Білім беру факультеті:

 1. «Тарих» кафедрасы
 2. «Педагогика» кафедрасы
 3. «Дене тәрбиесі және спорт» кафедрасы

 

Туризм және тілдер факультеті

 

 1. «Қазақ филология» кафедрасы
 2. «Әлем тілдері» кафедрасы
 3. «Туризм және халықаралық қатынастар» кафедрасы
 4. «Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасы

 

Инжиниринг факультеті

 

 1. «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасы
 2. «Құрылыс инжиниринг» кафедрасы
 3. «Экология және геология» кафедрасы
 4. «Машина жасау» кафедрасы
 5. «Транспорт және энергетика» кафедрасы

 

Бизнес және құқық факультеті

 

 1. «Экономика» кафедрасы
 2. «Қаржы» кафедрасы
 3. «Менеджмент» кафедрасы
 4. «Құқықтану» кафедрасы

 

Ғылым және технологиялар факультеті

 

 1. «Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасы
 2. «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасы 
 3. «Іргелі ғылымдар» кафедрасы 

Теңіз Академиясы

Конкурсқа қатысқысы келетін және біліктілік талаптарына сәйкес келетін адамдар, 2022 жылдың 10 маусымына дейін көрсетілген тізімге сай құжаттарды тапсыруы қажет.

 

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:

1) конкурсқа қатысуға өтініш (университет президенті атына жазылады, өз қолымен түсінікті жазылуы қажет, жазылған күні және қол қоюмен, университет қызметкерлері өз лауазымын жазып кету керек, сырттан тапсырып жатырған үміткерлер туылған күні мен жылын, білімін/мамандығын жазып кетуі қажет; сонымен қатар бәрі үміткерлер ғылыми дәрежесін, атағын және академиялық дәрежесі мен тапсырып жатырған лауазымы мен білім беру бағдарламасын жазуы қажет );

2) ҚР азаматының жеке куәлігі немесе паспорты (тұруға ықтиярхат, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, оралман куәлігі);

3) кәсіби портфолио:

жоғары білім туралы диплом, дипломға қосымша, ғылыми/академиялық дәрежесін, ғылыми атағын (бар болған жағдайда) растайтын құжаттардың көшірмелері және оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары (егер шетелде алынған болса нострификаттауы мен аудармасы қажет);

– беретін/оқытатын пәндер бойынша 72 сағаттан кем емес қайта дайындық және біліктілікті арттыру туралы сертификаттар(бар болған жағдайда, соңғы  3 жылда өткен) және оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары;

– кәсіби және/немесе халықаралық сертификаттауларды растайтын құжаттардың көшірмелері (бар болған жағдайда) және оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары;

– ғылыми жұмыстар, басылымдар, өнертабыстар және ғылыми мақалалар тізімі (бар болған жағдайда, соңғы 3 жылда шыққан);

– силлабус (слайд түрде);

– сабақтан үзінді (слайд немесе видео түрінде, сабақтың құрылымы, бағалау және оқыту әдістемелері көрсетілуі/айтылуы қажет);

– 2022-2023 оқу жылына даму жоспары (оқыту, зерттеу, қоғамға қызмет ету бағыттары бойынша);

– декандар үшін – факультет/мектеп/академияның стратегиялық дамуы бойынша егжей-тегжейлі бағдарламасы; кафедра меңгерушілер үшін – кафедраның стратегиялық даму жоспары.

4) соттылығының болмауы туралы анықтама ;

5) наркологиялық ұйымның есебінде тұрмайтындығы туралы анықтама ;

6) психоневрологиялық ұйымның есебінде тұрмайтындығы туралы анықтама;

7) ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығымен бекітілген 075/у нысанындағы (бұрын 086 анықтамасы) дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытындысының анықтамасы (тек қана конкурстан өткен адамдар тапсырады).

 

Конкурс өтетін күні және жері: Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, Есенов университетінің бас ғимараты, басқа қалалардан тапсыратын үміткерлерге – онлайн конференция арқылы.

Конкурсқа қатысуға тапсыратын құжаттарды қабылдау мерзімі: 2022 жылғы 10 маусым, сағат 17:00-ге дейін.

Құжаттар көрсетілген тізімге сәйкес келесі мекен-жай бойынша қабылданады: Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, Есенов университетінің бас ғимараты, 5 қабат, Адами ресурстар басқармасы.

Басқа қалалардан тапсыратын үміткерлерге келешекте түпнұсқаларын тапсырады деген шартпен cv@yu.edu.kz электрондық поштасына құжаттардың сканерленген көшірмелерін тапсыруға рұқсат етіледі.

Құжаттар пакеті толық емес болып тапсырылған жағдайда үміткер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.