raikhan.tynyshtyk@yu.edu.kz

+7(7292)788-788(267)

Aktau, 32 md., Yesenov University, 10th floor A 11-04.

Tynyshtyk Raikhan

Designer

Education

Work experience