Finance

Білім беру бағдарламасы қаржы саласында және экономиканың нақты секторында, мемлекеттік және жеке қаржы саласында табысты жұмыс істеуге, еңбек нарығында әлеуметтік-мобильді және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік беретін білім алушылардың жалпы мәдени және жеке қасиеттерін, жаңа формациядағы экономист-қаржыгерлердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру және дамытуға бағытталған.
Білім беру бағдарламасы екі оқыту жолын қарастырады:
1. Банкинг және қаржы нарықтары
2 Корпоративтік қаржы

Дағдылар

– Қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын атай отырып, патриотизм мен белсенді азаматтығын қалыптастыруға ықпал етеді; әлеуметтік ғылымдар мен гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі негіздерді, дүниетанымы мен ойлау мәдениеті жоғары жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін қоғамдық өмірдің объективті заңдылықтарын түсіндіреді;
– Гуманитарлық мәдениетті, мемлекеттік, орыс, шет тілдеріндегі жазбаша және ауызекі сөйлеу мәдениетін, белсенді әлеуметтік және кәсіби іс-шараларға дайындықтың жалпы деңгейін көрсетеді; шаруашылық жүргізуші субъектілер, адамдар және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық қатынастарды реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды, экономикалық ғылымның теориялық және әдіснамалық негіздерін, менеджмент, маркетинг, статистика, бухгалтерлік есеп, салық салу, ақша-несие, қаржы және банктік жүйелердің жұмыс істеу негіздерін білу мемлекеттік қаржыны және корпоративтік қаржыны ұйымдастырудың тәжірибесі, қаржы-несие құралдарын экономиканың қаржылық және нақты секторларында қолдану тәжірибесі, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары және оларды қолдануды түсіндіреді.
– Өзге әріптестермен және нарық қатысушыларымен топтық жұмыс дағдыларын, көшбасшылық қабілеттерін, жанжалсыз қарым-қатынасты, тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесу үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сөйлесуге қабілетті, АКТ-ны кәсіби ортада қолданады, әр түрлі тұрғыдан нарықтық және бизнес-процестерді, заңға сәйкес аймақтың әлеуметтік-экономикалық, экологиялық, саяси проблемалары талдайды.
– Ол компанияның ағымдағы қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыруда экономика, қаржы, салық салу саласындағы іргелі білім мен дағдыларды қолданады, бизнесті басқарудың заманауи әдістерін, қаржылық төлем технологияларын қолданады, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін сандық технологияларды, негізгі әдістер мен теорияларды қолдана отырып, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық ақпараттарын талдайды бизнестің құндылығы мен тиімділігін бағалаудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдана отырып, қаржылық көрсеткіштерді есептейді, жоба- инвестициялық қызмет іске асыру.
-Қаржылық шығындарды азайту үшін қаржылық ресурстарды пайдалану тиімділігін, бизнес құрылымдарының нәтижелерін бағалайды, инновациялық және инвестициялық қызметті жүзеге асыруда компаниялардың қауіп-қатерлерін талдайды және бағалайды, кәсіптік қызметте қаржы қызметінде шетелдік тәжірибені қолданады
– Ақша ағындарын басқарады, заманауи қаржылық және несиелік өнімдер мен қызметтерді әзірлейді және ұсынады, компанияның тәуекелдерін азайту бойынша шараларды ұсынады
-Тәуелсіз кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырады, қаржы нарығының конъюнктурасын болжайды, макро, микро, мезо деңгейлерде қаржы нарығына қатысушылардың мінез-құлқын бағалайды; алынған мәліметтер негізінде басқару шешімдерін дайындайды және ұсынады, компаниялар үшін қаржылық даму стратегиясын ұсынады
– Қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаға сәйкес сыни талдау негізінде кәсіби жағдайларда қаржылық және инвестициялық шешімдер қабылдайды, сондай-ақ өз көзқарасын ақылмен қорғайды.

Басты қызметтер

• Экономист
• Бизнес талдаушы
• Қаржы менеджер
• Менеджер
• сақтандыру агенті
• салықтар және салық салу жөніндегі маман
• несие бойынша сарапшы-кеңесші
• қаржылық кеңесші
• Қаржы директоры
• тәуекелдер менеджері (андеррайтер)
• бюджеттеу бойынша маман,
• клиринг маманы
• банк-кассир-оператор
• IPO маманы
• валюталық трейдер

Leave a Reply