Ylmy – barlag instituty

Halkara bilimi we ylymy, oýlap tapyjylygy we medeniýeti, soňky täzelikleri we özboluşly pikirleri özünde jemleýän hem birleşdirýän hazarýaka sebitiniň üýtgeşik merkezi

Talyp durmuşy

Täze gurşaw, täze gatnaşyklar, maglumatlaryň ägirt uly akymy, bilimiň we döredijiligiň ruhy hazynasy, üstünlikli we ýagty gelejege ädim

Okuwa tabşyrýanlara

Bakalawr

Ýokary bilimiň esasyny emele getirmek

Magistr

Hünär bilimini kämilleşdirmegiň tapgyry

Doktorantura

Pudaklaýyn bilimleriň esaslarynyň çuňňur öwrenilmegi