Нормативтік құқықтық құжаттар

-Квалификационные характеристики профессорско-преподавательского состава
-Жоғары оқу орындарының профессор-оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналастыру туралы ережесі
-Әкімшілік-басқару, оқу-көмекші және кіші қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналастыру туралы ережесі
-Тағылымдамадан, алдын-ала оқытудан, нұсқама беруден, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімді тексеруден өту тәртібі жөніндегі нұсқаулық
-Еңбек тәртіптемесінің қағидалары
-Этика, қызметтік тексеру жүргізу және университет қызметкерлеріне тәртіптік жазаны қолдану туралы ережесі
-Жұмыскерлер мен білім алушылардың бірлескен мәдениет кодексі
-Ш. Есенов атындағы КМТИУ-нің 2017-2020 жылдарға арналған ұжымдық шарт
-Ш. Есенов атындағы КМТИУ-нің жұмыскерлері үшін 2017-18 оқу жылына арналған әлеуметтік қоржын
-Университет қызметкерлерінің және білім алушылардың академиялық адалдық кодекс ережелері
-Ш. Есенов атындағы КМТИУ-нің жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары және бөлім ережелері
-Календарь плановых работ на 2019-2020 учебный год