Тіркеу бөлімі

Мақсаты – кредиттік технология бойынша оқыту жағдайында білім алушылардың академиялық рейтингісін есептеу және олардың оқу кезеңдеріндегі оқу жетістіктерін тіркеуді сапалы түрде жүргізу.

Тіркеу бөлімінің міндеттері

 • Оқу процессін ұйымдастыру;
 • Білім алушыларды пәндерге тіркеуді ұйымдастыру және жүргізу;
 • Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;
 • Академиялық күнтізбенің уақытылы орындалуын бақылау;
 • Оқудың баллдық-рейтингтік жүйесінің орындалуын ұйымдастыру және бақылау;
 • Білім алушылардың оқу жетістіктерінің академиялық жазбаларын сақтау.

Тіркеу бөлімі қызметінің негізгі түрлері:

 • білім алушыларға арналған анықтамалық-жолсілтегішін дайындау;
 • бағдар беру аптасын ұйымдастыру және жүргізу;
 • шақыруды рәсімдеу, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасына келуіне шақыру беру, Қазақстан Республикасының визаларын беру, күшін жою, қалпына келтіру, сондай-ақ олардың қолданылу мерзімін ұзарту және қысқарту;
 • академиялық топтарды қалыптастыру;
 • білім алушыларды сынақ кітапшаларымен және студенттік билеттермен қамтамасыз ету;
 • білім алушылар туралы мәліметтерді мәліметтер базасында толықтыру (төлеу формасы, әлеуметтік жағдайы);
 • білім алушылардың жеке оқу жоспарларын (ЖОЖ) құру;
 • автоматтандырылған ақпараттық жүйеде (ААЖ) электрондық журналдарды қалыптаструды жүзеге асыру және уақытылы толтырылуын бақылау;
 • білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын жүргізу;
 • білім алушылардың жеке істерін жинақтау және сақтауды қамтамасыз ету (толық құжаттар тізімдемесімен);
 • шетелдік студенттердің білімі туралы құжаттарын тану және нострификациялау процедурасын ұйымдастыру;
 • статистикалық басқармаға жіберілетін мемлекеттік статистикалық есебін дайындау (1НК, 3НК формалары бойынша);
 • есеп беру мәліметтерді қалыптастыру, оған статистикалық есеп мәліметтері де кіреді (ЕСУВО);
 • білім алушылардың академиялық ұтқырлығын үйлестіру;
 • білім алушылардың үлгерімін бақылаудың барлық түрлерін: ағымдық, аралық, қорытынды бақылауды ұйымдастыру және жүргізу;
 • мемлекеттік емтихандардың, диплом жобалар (жұмыстар) қорғауының өткізілуін ұйымдастыру және бақылау;
 • дипломдар мен оларға қосымшаларды дайындау және беру;
 • апелляциялық комиссия жұмысын ұйымдастыру және апелляциялық комиссия отрысының хаттамаларының сақталуын қамтамасыз ету;
 • емтихан сессиясына жіберілудің академиялық рейтингісін бақылау;
 • жылдық өту баллын (GPA) есептеу;
 • транскрипттерді дайындау және беру;
 • мемлекеттік білім гранты бойынша бос орындарды есептеу (емтихан сессияның қорытындысы бойынша);
 • оқу бағдарламаларындағы академиялық қарыздары мен пән айырмашылықтарын жою мақсатында жазғы семестрді ұйымдастыру;
 • білім алушылардың академиялық рейтингісін құру;
 • білім алушылар контигентінің өзгерісі туралы ай сайынғы статистикалық есепті дайындап жіберу (ҚР БҒМ, статистикалық басқарма, бухгалтерия);
 • білім алушылар контигентінің қозғалысы туралы мәліметтер даярлау;
 • білім алушылардың құжаттарының көшірмелерін беру;
 • шетелдік студенттерге анықтама беру;
 • әскер қатарына шақарылған студенттерге анықтама беру;
 • оқу орнынан анықтамалар беру (арнайы жәрдемақы алу үшін 2-1, 3, 4, 6 қосымшалары, сұраныс орнына тапсыру үшін);
 • ҚІБ-на ақпарат дайындау (әскери қызметшілер);
 • «Әскери» кафедрасымен жұмысты ұйымдастыру;
 • оқуға қайта қабылдануға, ауысуға, академиялық демалыс алуға өтініштер қабылдау;
 • басқа жоғары оқу орнынан ауысқан, оқуға қайта қабылданған студенттердің құжаттарына жазбаша сұранысын рәсімдеу;
 • білім алушылар контигентіне қатысты бұйрықтарды дайындау және шығару;
 • қатаң есептегі бланкілердің қабылдануын, сақталуын және берілуін қамтамасыз ету (диплом бланкілері, академиялық анықтамалар, дипломға қосымшалар және т.б.);
 • оқу-есептік құжатнаманы мұрағатқа тапсыру;
 • мемлекеттік қызмет түрлерін көрсету;
 • жоғалған, бүлінген және тегі өзгерген жағдайда дипломдар мен оларға қомысшалардың көшірмелерін дайындау және рәсімдеу;
 • жоғары (жоғары білімнен кейінгі) білімді аяқтамаған азаматтарға берілетін анықтаманы дайындау және рәсімдеу;
 • білім алушылардың хаттары мен өтініштеріне (арыздарына) жауап дайындау.
Ақтау қаласы, 32 ш/а, Есенов университеті, 1 қабат
8 (7292) 42-57-16 (117)
 
guljan.kaliyeva@yu.edu.kz